Kompaniefahrt der 3. Kompanie

20230818 3Kp Kompaniefahrt