Plattdeutsche Sprichwörter aus dem Sauerland

1.    Et flüget kein Vüegelken sau hauge, et maut op de Eer sin Friätten seiken.
2.    Wenn en ollen Rüen bliecket, maut me ut dat Finster kieken.
3.    Wä int Füer bläöset, den fleiget de Funken üm'n Kopp.
4.    De äine maket dat Berre, de annere liett sik drin.
5.    De Apthäike es ne düere Küecke.
6.    Me süht den Menschen wuohl vüö'n Kopp, män nit in'n Kopp.
7.    Gruowe Lü un'n dullen Rüen maut me utwieken.
8.    Op'n Fautpatt kann kän Gras wassen.
9.    Alle het se iäh Päcksken op'n Puckel; jeder gläuwet, hä här't schwäörste.
10.   De äine Küegeln gütt, de annere se verschütt.
11.   Wä met diäm te daun hiett, dä hiett en Fisch am Stiätt packet.
12.   Et giett nu äinmol käne fette Kauh aohne Knuocken.
13.   Dat Aoller hiett den Kalenner in de Knuocken.
14.   Wä verklaget ne Suege, dä iähn beschmiärt?
15.   De Ächterdüör verdierwet dat Hus.
16.   Bliew met dine Liäppels ut annermanns Pötte.
17.   Kleine Pötte kuocket üöwer.
18.   Me schicket nüms ne Wuorst, wenn me nit wäit, dat hä auk en Schwin schlacht.
19.   Tau viell es bitter un wenn't ok ut'n Huonigpott kömmt.
20.   Hä deiht geern wat, män blaus Sunndags un Wiärkeldags nit.
21.   Wo de Tun siege es, well jeder drüöwer.
22.   Rein im Huse un rein am Liewe, dat es en güllen Schmuck am Wiewe.
23.   Wenn de Buer üm de Kauh prozässet, dann melket se de Avkoat.
24.   Ungegünnt Braut wät viel iätten.
25.   Wä well luowet sin, maut stiärwen.
26.   Met Blagen es goutt spiellen aower nit hushaoll'n.
27.   Drunk niemt de Suorgen, aower män bis muorgen.
28.   Wenn me den Düwel in de Kiärke lätt, well hä ok gliek op de Kanzel.
29.   Wä den Düwel bannen well, maut rein van Sünnen sin.
30.   Dä Hauhner, de am mäesten kackelt, legget de mäesten Eier nit.
31.   Et es ümmer guott, wenn me sik met sine äigene Salwe schmiären kann.
32.   Dat es en schlechten Pütt, wo me dat Water drindriägen maut.
33.   Hä späuket met annermanns Geld.
34.   Hä hiett Späuke op't Dak sitten.
35.   Du wost prozässen üm en Schwien? - Niemm leiwer ne Wuorst un loat et sin!
36.   En Paa Uhlen het sik grade leiw as en Paa Nachtigallen.
37.   Wat me nit bruket, es vüör en rauen Voß (Pännink) te düer.
38.   Wat drei wiettet, dat wiettet boall hunnert.
39.   Et hett, hä en ehrliken Keel, aower bewiesen hiett et iähm noch nüms.
40.   Frönne sind goutt; oawer dai es üewel dran, däi se bruken maut.
41.   En Frönd in de Naut,
       En Frönd im Daud
       En Frönd im Rüggen:
       Dat sind drei gourre Brüggen.
42.   Et es käne Kunst Kaupmann te weren - aower te bliewen.
43.   Wat helpet et, wenn de Kauh en Emmer vul Miäke giett un se schlätt ne üm.
44.   Aohne Giärwen giett en kän goutt Liär.
45.   Schliäge batt bi Menschen un Väih.
46.   Muorgenriängen un oalle Wiewerdänze duert nit lange.
47.   Sin Wiew es en Tun ümt Hus, wo kän Biädler drüöwer kann.
48.   Sin Buk es dat enzigste Krüz, wat hä op de Welt te driägen hiett.
49.   De Büörger maut liäwen vam Putz un de Buer vam Schmutz.
50.   Sind hunnert Düwel daut, sind dusend Düwel graut.
51.   Tiedsgenaug un Freuhgenaug kämen beide to late.
52.   Wenn me Driete an de Wand schmitt, blitt ümmer wat hangen.
53.   Wo Duwen sind, fleiget Duwen tau.
54.   Aowends vull, muorgens null.
55.   Wä oalt we'n well, dä maut de Lampe klein stuocken.
56.   Wenn de Biädler op't Piärd kömmt, dann ritt hä't daut.
57.   Klag din Läid de Stäine und driägt alläine.
58.   Loat di wat maolen, dann krigst du wat Buntes.
59.   Jedet Hüsken hiett sin Krüzken.
60.   Sprüeckwoort - waohr Woort!

Literaturangabe:
Westfäölsk Platt : ne Sammlunk vüö Kleine un Graute affsunners vüö de Schaulen / rutgiewen van Heinrich Kleibauer. - 2. Aufl. - Dortmund : Verlag von Fr. Wilh. Ruhfus, [1921] - S. 23 ff.